Algemene voorwaarden

Algemene Levervoorwaarden Easy Sanitary Solutions B.V.

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid
1. Verkoper: Easy Sanitary Solutions B.V.
2. Koper: de contractspartij van Verkoper.
3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of overige diensten van of met Verkoper, daaronder uitdrukkelijk mede begrepen reparatie of onderhoudswerkzaamheden.
4. Verkoper wijst de toepasselijkheid van eventueel door Koper gehanteerde algemene voorwaarden nadrukkelijk van de hand.
5. Alleen schriftelijk tussen Verkoper en Koper overeengekomen afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn geldig.
6. De (ver)nietig(baar)heid van één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan. Ten aanzien van deze bepaling (en) vindt wettelijke conversie plaats ex artikel 3:42 BW.
7. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

Artikel 2. Aanbiedingen, prijzen en overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen en prijslijsten van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
2. Alle geoffreerde prijzen of aanbiedingen zijn netto, exclusief: BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, kosten van in- en uitlading en vervoer, emballagekosten, montage- en installatiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte vermelde producten of diensten tegen de daarvoor opgegeven (deel) prijzen.
4. Indien na de datum van aanbieding c.q. totstandkoming van de overeenkomst en vóór de datum van levering één of meer van de kosten factoren een wijziging ondergaat, dan is Verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ook indien Verkoper een bindend aanbod heeft gedaan.
5. Overeenkomsten betreffende de levering van producten en/of diensten komen pas tot stand na versturing van een orderbevestiging door Verkoper aan Koper.
6. Ingeval een overeenkomst tot stand komt met meerdere contractanten, zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk jegens Verkoper.

Artikel 3. Levertijden
1. De levertijd wordt door Verkoper zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Verkoper is verplicht zich in te spannen om binnen deze aangegeven tijd te presteren. De door Verkoper opgegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen.
2. Koper heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
3. Wegens overschrijding van de levertijd kan Koper de order niet annuleren of de ontvangst en/of de betaling van de producten weigeren.
4. Weigert Koper de producten in ontvangst te nemen, dan is Verkoper gerechtigd de producten elders op kosten van Koper op te slaan, onverminderd de gehoudenheid tot betaling door Koper van de overeengekomen koopprijs.

Artikel 4. Levering en risico
1. Levering geschiedt ex works conform de meest recente Incoterms van Verkoper of van de door deze ingeschakelde derde(n), tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
2. Ingeval levering niet plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel, zullen de producten worden afgeleverd / bezorgd op de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de offerte of opdrachtbevestiging is bepaald of naderhand tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Partijen spreken dan schriftelijk af voor wiens rekening en risico het transport plaatsvindt.
3. Ingeval levering op afroep is overeengekomen zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is Verkoper bevoegd, indien binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst nog niet alle producten zijn afgeroepen, de Koper te sommeren een termijn te noemen waar binnen alles zal zijn afgeroepen. De door de Koper te noemen termijn dient binnen drie maanden gerekend vanaf de dag van Verkopers sommatie te zijn. Koper is verplicht om aan voornoemde sommatie gevolg te geven, bij gebreke waarvan Verkoper bevoegd is om de koop zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen.
4. Verkoper is gerechtigd in gedeelten te leveren (deelleveranties) en deze afzonderlijk aan Koper te factureren.

Artikel 5. Hoeveelheid
1. Een bij de aflevering van producten verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document, wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven tenzij de Koper zijn bezwaar daartegen (onder voorbehoud) terstond na ontvangst van de producten aan de Verkoper meldt op de vrachtbrief c.q. afleveringsbon.
2. Ook al meldt de Koper tijdig aan de Verkoper dat hem minder is geleverd dan op het in het eerste lid van dit artikel bedoelde document is vermeld, dan geeft hem zulks niet het recht tot opschorting van betaling.

Artikel 6. Kwaliteit, omschrijving, verantwoordelijkheden en opdrachtbevestiging
1. Verkoper verplicht zich jegens Koper om de producten of diensten te leveren conform de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als opgenomen in de door Verkoper aan Koper verzonden orderbevestiging.
2. Aan Koper getoonde monsters of modellen worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt, zonder dat de door Verkoper af te leveren producten daaraan behoeven te beantwoorden.
3. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, uitvoering, gewicht, formaat en dergelijke van de door Verkoper geleverde producten leveren voor Koper géén grond op om de totstandgekomen overeenkomst (al dan niet gedeeltelijke) te ontbinden, noch rechtvaardigt dit een vermindering van de daarvoor verschuldigde koopprijs.
4. Verkoper aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor door of namens Koper zelf gemaakt ontwerpen, schetsen, schema’s en dergelijke, alsmede niet voor materialen of onderdelen die uitdrukkelijk door of namens Koper worden voorgeschreven. Koper zal Verkoper op eerste verzoek vrijwaren voor aanspraken van derden uit dien hoofde.
5. Ter zake door Verkoper verstrekte diensten en adviezen heeft te gelden dat Verkoper een inspanningsverplichting en geen resultaatverbintenis heeft. Tevens heeft te gelden, dat door Verkoper verstrekte adviezen nimmer in de plaats komen van de bij de geleverde producten ingesloten instructies en bouwhandleiding. Koper is zelf verantwoordelijk te controleren of het door Verkoper afgegeven advies passend is voor de gewenste toepassing. Daarvoor is Verkoper niet aansprakelijk.

Artikel 7. Verlangen van zekerheden en opschorting
1. Indien er bij Verkoper gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit of solvabiliteit van Koper, dan is Verkoper bevoegd de levering op te schorten totdat Koper voldoende zekerheid voor de nakoming van zijn (betalings) verplichtingen heeft verschaft aan Verkoper.
2. Of de door Koper aangeboden zekerheden als bedoeld in lid 1 voldoende zijn, is ter beoordeling van Verkoper. Koper is aansprakelijk voor de door Verkoper door deze vertraagde aflevering of bezorging te lijden schade.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. Ongeacht en aanvullend op de beperking in de aansprakelijkheid van Verkoper zoals deze elders in deze overeenkomst omschreven is, zoals bijvoorbeeld in artikel 6, geldt het volgende.
2. Verkoper is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, die de Koper of een derde lijdt in verband met of voortvloeiende uit de met Verkoper aangegane overeenkomst dan wel in verband met of voortvloeiende uit (onrechtmatig) handelen door Verkoper. Deze uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade, geleden door Koper of derden, rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld dan wel bewuste roekeloosheid van Verkoper of van diens tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevende medewerkers.
3. Voor zover er in rechte mocht komen vast te staan dat de in lid 2 omschreven beperking van de aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, dan geldt dat het door Verkoper te betalen bedrag ter zake van schadevergoeding nooit hoger zal zijn dan het bedrag dat de verzekeraar van Verkoper uitkeert ter zake van het schadegeval. Indien de verzekeraar in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Verkoper wel aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot – naar keuze van Verkoper – een herlevering van de gebrekkige zaak / producten, dan wel de restitutie van het factuurbedrag van de desbetreffende producten.
4. In alle gevallen geldt dat Verkoper nimmer aansprakelijk is voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatie-schade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.
5. ledere vordering jegens Verkoper vervalt door het enkele verloop van een jaar nadat de vordering jegens Verkoper is ontstaan.
6. Mededelingen van de zijde van Verkoper over kwaliteit of andere eigenschappen van de producten zijn voor haar slechts bindend indien deze schriftelijk zijn gedaan met de onmiskenbare bedoeling een bindende mededeling te geven.

Artikel 9. Emballage
1. Vanuit de toelevering en/of ten behoeve van de aflevering door de Verkoper aangewende meermalen gebruikte emballage (verpakkingen, pallets, e.d.) wordt door de Verkoper tegelijk met de afgeleverde producten afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht.
2. Voor retournerende emballage, als bedoeld in het eerste lid, wordt spoedig na ontvangst ervan door de Verkoper aan de Koper een creditfactuur gezonden.
3. In afwijking van het in de vorige leden bepaalde is Verkoper geen vergoeding verschuldigd voor in slechte staat retournerende emballage.

Artikel 10. Retourzendingen
1. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, indien dit is schriftelijk overeengekomen.
2. Beschadigde producten en verpakte producten, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd. Het in ontvangst nemen van door de Koper toegezonden producten houdt nimmer enige erkenning zijdens verkoper in van welke door de Koper gestelde fout of tekortkoming in de nakoming dan ook.
3. Bij retourzendingen heeft Verkoper het recht een kostenvergoeding in rekening te brengen van minimaal 25% van de corresponderende factuurwaarde.

Artikel 11. Overmacht
1. Indien Verkoper door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) verhinderd zal zijn te leveren of op normale wijze te leveren, zal hij het recht hebben de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht dan wel de order, voorzover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren zonder dat hier enige verplichting tot schadevergoeding voor de Verkoper uit voortvloeit.
2. Als overmacht zullen onder meer gelden: oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, natuur rampen, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar van vervoer, stagnaties in de aanvoer, overheidsmaatregelen alsmede iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor Verkoper redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze te leveren.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle afgeleverde of bezorgde of nog te leveren dan wel te bezorgen producten blijven in eigendom van Verkoper, totdat Koper de daarvoor overeengekomen prijs en aan alle verplichtingen – ongeacht of deze voortvloeien uit eerdere of later met Verkoper totstandgekomen overeenkomsten – volledig heeft voldaan.
2. Bij niet-nakoming door Koper van enigerlei verplichting tegenover de Verkoper, is laatstgenoemde gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst de  overeenkomst ontbonden te verklaren en de producten terug te nemen.
3. De Verkoper zal ingeval als bedoeld in lid 2 gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de producten, waarbij Koper reeds nu de verplichting op zich neemt aan de Verkoper alle medewerking te verlenen, teneinde dit eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde producten.
4. In afwijking van het voorgaande komen partijen overeen, dat de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de staat van bestemming, mits voordeliger voor Verkoper, indien op grond van dat recht het eigendomsvoorbehoud bij doorverkoop, natrekking of vermenging niet zijn werking verliest totdat de prijs volledig is betaald. In dat geval behoudt Koper de zaak waarin het door Verkoper geleverde product in is overgegaan voor Verkoper en is Verkoper hierdoor niet aansprakelijk. Indien de door Verkoper geleverde producten waar een eigendomsvoorbehoud op rust een nieuwe zaak vormt samen met door andere leveranciers geleverde goederen, dan verkrijgt Verkoper eventueel samen met de andere leveranciers – onder uitsluiting van mede-eigendom van Koper – mede-eigendom over de nieuwe zaak, waarbij het aandeel van Verkoper in de nieuwe zaak zich verhoudt tot de openstaande facturen van Verkoper met betrekking tot alle door Verkoper onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten.

Artikel 13. Reclames
1. Koper is verplicht alle afgeleverde of bezorgde producten, inclusief verpakking, terstond bij levering of bezorging te controleren op uiterlijke tekortkomingen, beschadigingen en op overige zichtbare gebreken alsmede zo spoedig mogelijk daarna te controleren op niet-direct zichtbare gebreken.
2. Zichtbare gebreken in het geleverde dienen door Koper onmiddellijk na ontvangst te worden gemeld; bij aflevering dient dit op het meegeleverde document c.q. de vrachtbrief/afleveringsbon te worden aangetekend bij gebreke waarvan Verkoper reclames hierover niet behoeft te accepteren. Gebreken in het geleverde die bij ontvangst niet direct kunnen worden geconstateerd, dienen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 8 werkdagen nadat de gebreken zijn geconstateerd dan wel redelijkerwijs door deze hadden behoren te worden geconstateerd. Geringe in de handel toelaatbaar geachte niet te vermijden afwijkingen leveren geen grond voor reclames op.
3. Ingeval de reclame door Verkoper gegrond wordt verklaard, is Verkoper slechts gehouden vervangende producten of vergelijkbare (nieuwe) diensten te leveren, dan wel de factuur te crediteren onder teruggave van de koopprijs, een en ander ter beoordeling en keuze van Verkoper. Retourzendingen zijn zonder voorafgaande instemming van Verkoper niet toegestaan dan wel verplichten Verkoper geenszins automatisch tot vervanging, herstel of creditering over te gaan.
4. Koper dient zijn afnemers te wijzen op de werkinstructies die bij alle producten van Verkoper bijgevoegd is. De afnemer van Koper dient deze werkinstructies op te volgen opdat eventuele reclames onder de verstrekte garantie vallen. In geval van gebreken in het geleverde heeft Koper slechts aanspraken op Verkoper, voorzover de producten conform werkinstructie verwerkt c.q. geïnstalleerd zijn en de reclame tijdig ingediend is conform het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
5. Tijdig (en op de juiste wijze) bij Verkoper ingediende reclames geven Koper niet het recht de betaling van de koopprijs / vergoeding op te schorten of te verrekenen, noch de bevoegdheid de totstandgekomen overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
6. Eventuele op ingediende reclames gebaseerde rechtsvorderingen en verweren dienen – op straffe van verval van dit recht – binnen één jaar nadat de reclame is ingediend.

Artikel 14. Betaling.
1. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, geschiedt betaling van de factuur netto uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum.
2. Koper is niet bevoegd op de betalingen enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering te verrekenen.
3. Koper is, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim vanaf de eerste dag nadat de overeengekomen dan wel geldende betalingstermijn is verstreken.
4. Vanaf de eerste dag dat Koper op grond van de voorgaande leden in dit artikel in verzuim is geraakt, is wettelijke handelsrente verschuldigd die berekend wordt vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening.
5. Indien Verkoper bij het in verzuim geraken van Koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen sommaties, nadere aanmaningen of incassomaatregelen door of namens gebruiker zelf getroffen, komen de kosten daarvan voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van EUR 150,-. Indien Verkoper gerechtelijke kosten ter incasso maakt, komen deze volledig voor rekening van Koper.

Artikel 15. Rechtsmacht, toepasselijk recht en bevoegde rechter.
1. Uitsluitend de Nederlandse rechter heeft rechtsmacht.
2. Op de tussen Verkoper en Koper tot stand gekomen overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De uit de tot stand gekomen overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
3. Alle geschillen tussen Koper en Verkoper zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Verkoper.

Deze Algemene Voorwaarden zijn op 24-04-2018 gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank Overijssel locatie
Almelo en aldaar geregistreerd onder depotnummer: 13/2018

Neem contact op
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

World map

Find our website that's made specifically for you

Flag

You are visiting our Global website. Based on your language preferences, you might be interested in our website for , where you can find information about products that are available there.