Easy sanitary solutions pro.easydrain.nl

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Easy Sanitary Solutions B.V. (gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Almelo, onder depotnummer: 35/2008)
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties. Indien en voorzover echter sanitaire producten in bijlagen bij deze Algemene Voorwaarden bijzondere voorwaarden zijn opgenomen, prevaleren de bepalingen van die bijzondere voorwaarden voorzover zij afwijken van de Algemene Voorwaarden, of deze aanvullen. Voor het overige blijven de Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.

Artikel 1. Overeenkomsten.

1.  Alle aanbiedingen en prijslijsten zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
2. Overeenkomsten betreffende de levering van zaken en/of diensten worden pas van kracht na schrif-  telijke bevestiging door verkoper. Indien zodanige bevestiging achterwege blijft, wordt de overeen-  komst van kracht na een tijdsverloop van veertien dagen voorzover verkoper binnen die termijn of  feitelijk delen de overeenkomst kennelijk heeft geaccepteerd. Overeenkomsten gesloten door verte-  genwoordigers van verkoper of andere voor verkoper optredende tussenpersonen zijn voor de verko-  per niet bindend dan na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de overeenkomst door de verkoper  aan de koper.
3.  Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke  bevestiging wordt betwist, zijn koper en verkoper hieraan gebonden.

Artikel 2. Prijzen.

1. Alle prijzen zijn inclusief BTW en gelden als franco, tenzij anders overeengekomen.
2.  Indien na de datum van aanbieding, ook indien verkoper een bindend aanbod heeft gedaan, en  voor de levering een of meer der kosten factoren een wijziging ondergaat, is verkoper gerechtigd de  overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 3. Levertijden.

1.  De levertijd wordt door de verkoper zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Verkoper is verplicht zich in  te spannen om binnen deze aangegeven tijd te presteren.
2.  De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij eventuele  overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dan wel indien  de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of onzorgvuldigheid van  de verkoper.
3.  Wegens overschrijding van de levertijd kan de koper de order niet annuleren of de ontvangst  en/of de betaling van de zaken weigeren.
4.  Weigert de koper de minder of niet geleverde zaken in ontvangst te nemen, dan is verkoper gerech-  tigd de geleverde zaken elders op kosten van de koper op te slaan, onverminderd de gehoudenheid  tot betaling door koper van de overeengekomen koopprijs.

Artikel 4. Levering en risico.

1.  Indien franco levering is overeengekomen, reizen de zaken voor rekening en risico van de  verkoper.
2.  In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico van de koper.
3.  De keuze van het vervoermiddel berust bij de verkoper.
4.  Indien bij transport voor risico van de verkoper beschadigingen en/of gebreken, die bij aankomst van de  zaken kunnen worden geconstateerd, niet direct op de daarbij behorende retour te zenden vracht-  brief, afleveringsbon, of een soortgelijk document worden aangetekend, is verkoper daarvoor niet  aansprakelijk en is koper gehouden de koopprijs te voldoen.
5.  De zaken worden geacht door verkoper te zijn geleverd en door koper te zijn aanvaard; a/ bij levering af magazijn, zodra de zaken in of op het vervoersmiddel zijn geladen; b/ bij franco levering:  zodra de zaken ter plaatse zijn aangevoerd en gelost.
6.  Bij levering franco werk behoeft de verkoper de zaken niet verder te vervoeren dan tot waar het  voertuig over een behoorlijk berijdbaar en veilig (gemaakt) terrein kan komen. Levering geschiedt  steeds naast het voertuig, terwijl de koper verplicht is de zaken aldaar in ontvangst te nemen.  Koper en verkoper dragen op zodanige wijze gezamenlijke zorg voor de lossing, dat verkoper zijn  verplichting tot lossen zo goed mogelijk kan nakomen. Blijft de koper hiermede in gebreke, dan  komen de daardoor ontstane kosten geheel voor zijn rekening.

Artikel 5. Levering en afroep.

1. Ingeval levering op afroep is overeengekomen zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn  gesteld, is de verkoper bevoegd, indien binnen drie maanden na het sluiten van de koopovereen-  komst, nog niet alle zaken zijn afgeroepen, de koper te sommeren een termijn te noemen waar bin-  nen alles zal zijn afgeroepen.
2.  De door de koper te noemen termijn mag een tijdvlak van drie maanden, gerekend vanaf de dag dat  de koper redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van verkopers sommatie, niet overschrijden.
3.  De koper is verplicht om aan voornoemde sommatie gevolg te geven; bij gebreke van dien is de  verkoper bevoegd om de koop zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schade-  vergoeding te vorderen.

Artikel 6. Hoeveelheid.

1.  Een bij de aflevering van zaken verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document, wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven tenzij de koper zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de zaken aan de verkoper meldt op de vrachtbrief c.q.  afleveringsbon.
2.  Ook al meldt de koper tijdig aan de verkoper dat hem minder is geleverd dan op het in het eerste lid van dit artikel bedoelde document is vermeld, dan geeft hem zulks niet het recht tot opschorting van betaling.

Artikel 7. Hoedanigheid, Kwaliteit en Reclames.

1.  Zichtbare gebreken in het geleverde dienen door koper onmiddellijk na ontvangst te worden gemeld;  bij aflevering dient dit op het meegeleverde document c.q. de vrachtbrief/afleveringsbon te worden  aangetekend bij gebreke waarvan verkoper reclames hierover niet behoeft te accepteren. Gebreken  in het geleverde die bij ontvangst niet direct kunnen worden geconstateerd, dienen zo spoedig mo-  gelijk en in ieder geval binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk ter kennis van de verkoper worden  gebracht. Geringe in de handel toelaatbaar geachte niet te vermijden afwijkingen kunnen geen grond  voor reclames opleveren.
2.  Indien en voorzover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze volgens een monster zal  zijn, geldt dat monster als vaststelling van de doorsnee-hoedanigheid van de zaken.
3.  Indien in afwijking van het bepaalde in lid 2 niet aan de hand van het monster wordt geleverd, geldt  dit voor de hoedanigheid en de kwaliteit van het geleverde de betreffende bepalingen van de leveran-  ciers aan de verkoper.
4.  Indien en voorzover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze zal zijn volgens een  bestek en/of dat de levering zal geschieden op kleur en/of ten genoegen van kopersopdrachtgever(s),  of diens bouwdirectie, kan de koper daarna slechts aanspraken ontlenen die verder gaan dan het  geen elders in deze voorwaarden is bepaald, indien en voorzover die verder gaande aanspraken  uitdrukkelijk met de verkoper zijn overeengekomen en voortvloeien uit kopers gebondenheid aan  bestekbepalingen waarvan de koper de inhoud schriftelijk en tijdig aan verkoper heeft meegedeeld,  zodat de verkoper daarmee bij zijn aanbieding rekening heeft kunnen houden.
5.  In geval van gebreken in het geleverde heeft koper slechts aanspraken op verkoper, voorzover de  zaken niet verwerkt zijn.
6.  Indien de koper volgens vorenstaande bepalingen een aanspraak kan doen gelden, geeft hem dan  niet het recht om de betaling op te schorten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid.

1.  De aansprakelijkheid van verkoper, als in het vorige artikel bedoeld, alsook iedere andere aanspra-  kelijkheid, voortvloeiend uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van  de factuurwaarde dan wel herlevering van zaken, zulks ter keuze van koper en voorzover verkoper  in staat is om soortgelijke zaken te leveren.
2.  De verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatiescha-  de, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.
3.  In ieder geval verjaart iedere vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen 1 jaar na de  gebeurtenis bij verkoper ingediend is.

Artikel 9. Emballage.

1.  Vanuit de toelevering en/of ten behoeve van de aflevering door de verkoper aangewende meermal  en gebruikte emballage (verpakkingen, pallets, e.d.) wordt door de verkoper tegelijk met de afgele-  verde zaken afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht
2.  Voor retournerende emballage, als bedoeld in het eerste lid, wordt spoedig na ontvangst ervan door  de verkoper aan de koper een creditfactuur gezonden.
3.  In afwijking van het in de vorige leden bepaalde is verkoper geen vergoeding verschuldigd voor in  slechte staat retournerende emballage.

Artikel 10. Retourzendingen.

1.  Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, indien dit is overeengekomen.
2.  Beschadigde zaken en verpakte zaken, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen  nimmer worden geretourneerd. Het in ontvangst nemen van door de koper toegezonden zaken  houdt nimmer enige erkenning zijdens verkoper in van welke door de koper gestelde fout of  tekortkoming in de nakoming dan ook.
3.  Bij retourzendingen heeft verkoper het recht een kostenvergoeding in rekening te brengen van  minimaal 25% van de corresponderende factuurwaarde.

Artikel 11. Overmacht.

1.  Indien de verkoper door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) verhinderd zal zijn te leveren  of op normale wijze te leveren, zal hij het recht hebben de levertijd te verlengen met de duur van  de overmacht dan wel de order, voorzover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren zonder dat hier  enige verplichting tot schadevergoeding voor de verkoper uit voortvloeit.
2.  Als overmacht zullen onder meer gelden: oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, natuur  rampen, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar van vervoer, stagnaties in de aanvoer, overheidsmaatregelen alsmede iedere omstandigheid, welke  dan ook, waardoor het voor verkoper redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze te  leveren.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud.

1.  De eigendom van de door verkoper verkochte en geleverde zaken verblijft bij de verkoper, totdat de  koper alle verplichtingen is nagekomen ook die voortvloeien uit eerdere of latere met verkoper gesloten  gelijksoortige overeenkomsten indien dezelfde soort zaken door verkoper aan koper zijn geleverd  terzake waarvan een of meer facturen onbetaald zijn gebleven, dan worden de bij koper nog aanwe-  zige zaken van dezelfde soort als onbetaald beschouwd.
2.  Bij niet-nakoming door koper van enigerlei verplichting tegenover de verkoper, is laatstgenoemde  gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en de zaken terug te nemen.
3.  De verkoper zal ingeval als bedoeld in lid 2 gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de zaken,  waarbij koper reeds nu de verplichting op zich neemt aan de verkoper alle medewerking te verlenen, teneinde dit eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde zaken.

Artikel 13. Betaling en zekerheidsstelling.

1.  De koopprijs (inclusief omzetbelasting) voor hetgeen conform de overeenkomst is geleverd, is opeis-  baar op de vervaldag.
2a.  De verkoper kan het bedrag op de factuur verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van twee  procent. Deze toeslag wordt pas door de koper verschuldigd indien de betaling na de vervaldag plaatsvindt. De vervaldag is de dertigste dag na die, waarop de levering is geschied of – zo zulks later  is – de vijftiende dag na die, waarop de desbetreffende factuur is verzonden aan koper.
2b.  De koper, die op de dertigste dag na de vervaldag nog niet of niet volledig heeft betaald, is, zonder  dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist in verzuim en derhalve over het opeisbare  bedrag rente verschuldigd.
2c.  De handelsrente, vermeld in lid 2b van dit artikel, loopt vanaf voormelde dertigste dag tot aan het tijdstip der  algehele voldoening. Het rentepercentage is gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met twee  procent.
3a.  Indien verkoper geen kredietbeperkingstoeslag hanteerd, is de vervaldag van dertigste dag na die  waarop de levering is geschied of – zo zulks later – de dertigste dag na die, waarop de desbetreffende  factuur is verzonden aan koper.
3b.  De koper, die op de vervaldag nog niet of niet volledig heeft betaald, is, zonder dat enige aanmaning of  ingebrekestelling is vereist in verzuim en derhalve over het opeisbare bedrag rente verschuldigd  vermeld in artikel 2c.
4.  Alle kosten verbonden aan de incasso van een niet betaalde factuur, zowel de gerechtelijke als de  buitengerechtelijke, zijn voor de rekening van de koper.
5.  In ieder geval is de koper verschuldigd een gefixeerd bedrag aan de kosten, berekend volgens het  incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat geldt op het moment dat de koper  in verzuim komt. Indien verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs  noodzakelijk waren, dient koper ook deze te vergoeden.
6.  Indien naar verkopers oordeel daartoe termen aanwezig zijn, is deze te allen tijde gerechtigd te  vorderen dat de koper deugdelijk zekerheid voor betaling stelt. Bij gebreke van het stellen van  zodanige zekerheid heeft de verkoper het recht om de levering op te schorten, ook indien de  levering op afroep is overeengekomen, of om de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te  ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. De koopprijs van hetgeen reeds geleverd  is, wordt alsdan terstond opeisbaar.

Artikel 14. Afwijkende bedingen.

Bedingen afkomstig van koper, afwijkende van deze Algemene Voorwaarden, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door verkoper zijn aanvaard.

Artikel 15. Toepasselijk recht / Geschillen.

Alle met verkoper aangegane overeenkomsten worden geheerst door Nederlands Recht waarop deze Algemene Voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden. Eventuele geschillen tussen koper en verkoper zullen worden berecht door de Rechtbank te Almelo.

Inkoopvoorwaarden.

Alle voormelde algemene verkoop en leveringsvoorwaarden gelden ook als verkoper zelf inkoopt, behoudens voor zover de desbetreffende bepaling niet van toepassing is op een inkoopsituatie.

Neem contact op
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Find our website that's made specifically for you

You are visiting our Global website. Based on your language preferences, you might be interested in our website for North America, where you can find information about products that are available there.